Over de oprichter van “Daily Bread Ministries”

Op 16-jarige leeftijd ben ik tot radicale bekering gekomen en direct actief betrokken geraakt bij het koffiebarwerk onder de jeugd in Zwijndrecht. In 1980 werd ik gevraagd het jongerenwerk in Nehemia Ministries te leiden en als oudste mee te draaien in het leidersteam.

Na een schitterende carrière van 17 jaar in het bedrijfsleven ben ik op bijzondere wijze geroepen door de Heer om fulltime in Zijn dienst te staan en heb ik besloten om in 1996 al mijn schepen achter mij te verbranden. Dat hemelse moment wil ik graag met u delen.

Mijn roeping

In de zomer van 1996 ben ik op wonderlijke wijze geroepen tot fulltime voorganger. Zittend in een park ergens in Frankrijk hield ik mijn gebedstijd en aan mijn rechterzijde verscheen de tastbare heerlijkheid van God. Overweldigd door deze ervaring hoorde ik een stem uit die heerlijkheid met de vraag of ik bereid was mijn carrière op te geven. Ik was adjunct-directeur in een groot klimmaterialenbedrijf en naar de mens gesproken succesvol. Daarnaast was ik nog eigenaar van een drukkerij, reed in een Mercedes en was gezegend met een topinkomen. Op mijn vraag hoe het met mijn gezin zou gaan ontving ik liefdevol en overtuigend de tekst uit Lucas 12:24. “Let op de raven, zij zaaien niet en zij maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze. Hoe ver gaat gij de vogelen te boven!”.

Met de woorden uit Mattheüs 28:18-20 werden alle twijfels en onzekerheden weggebrand: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”. Plotseling zag ik dat tussen de absolute autoriteit van Jezus en de toezegging van Zijn aanwezigheid al de dagen van mijn leven mijn opdracht lag; “Gaat dan henen”. Overweldigd door Zijn aanwezigheid gaf ik mij over en vroeg: “Here geef mij ter bevestiging nog een droom”.

De droom

Diezelfde nacht droomde ik, maar tot op de dag van vandaag heb ik het gevoel uit mijn bed te zijn gehaald en ergens te zijn geplaatst. In een geestvervoering werd ik gebracht bij een executie. Ik zag een man met een afschuwelijk duister gelaat staan tegenover een soldaat met het geweer in de aanslag. Hij zou worden geëxecuteerd en het was een rechtvaardig oordeel. Ik keek naar het gezicht van de man en werd vervuld met ongekende bewogenheid. In zijn ogen zag ik de hel en de absolute afwezigheid van God op deze plaats. Uit mijn hart stroomden liefde en ontferming. Dit gaf mij vrijmoedigheid naar voren te treden en de soldaat te vragen iets tot de man te mogen zeggen.

Ik kreeg een bepaalde tijd. Het geweer ging naar beneden en met alles wat in mij was, getuigde ik van de liefde van Jezus. Toen mijn tijd voorbij was, vroeg ik de man of hij Jezus wilde aanvaarden. Tot mijn ontsteltenis antwoordde hij met grimmig gelaat, dat hij er niets mee te maken wilde hebben. Ik moest achteruit en het geweer werd opnieuw gericht op de man met dat vreselijke gezicht. Mijn ogen waren volkomen gericht op zijn uitdrukking, zo leeg, zo duister en zo diep eenzaam. Toen, net voor het moment dat de kogel werd afgeschoten begon zijn gelaat te veranderen.

Zoals een autoruit begint te scheuren en in allerlei kleine stukjes uiteenvalt zag ik zijn gezicht als het ware afbrokkelen. Hij kreunde: “Oh, God hier is mijn leven”. Toen raakte de kogel zijn hart en bloedend stierf hij voor mijn ogen.

Ik werd wakker, badend in het zweet. Geschokt over de executie en de beleving van het hele moment, dreef het mij terug naar het park waar de dag ervoor de heerlijkheid van God verschenen was. Zittend op dezelfde plek riep ik tot God en direct was Hij daar weer; diezelfde heerlijkheid.

Alles in mij besefte dat ik niet kon bestaan, het enige wat ik vroeg was: “Here, ik heb gebeden om een droom. U heeft mij een droom gegeven, maar wat wilt U hiermee zeggen?”. Een indringende stem deed mijn hart sidderen en de woorden, die Hij sprak staan gegrift in mijn geheugen. Hij vertelde, dat de man met het grimmige gelaat de wereld was. Een rechtvaardig oordeel staat voor de deur en de tijd is kort. Toen kwam er uit de heerlijkheid van God een vinger. Het was een vurige punt die mijn hart doorboorde en de woorden die God sprak luidden: “Bert, Ik roep jou om tussen beiden te komen en Mijn woord te verkondigen. Eerst zullen velen Mij afwijzen, maar uiteindelijk zullen duizenden tot geloof komen”.

Op dat moment had ik het gevoel dat al het leven uit me wegliep. Ik besefte zo diep de eeuwige liefde van God voor het verlorene. Alle waarden van het leven veranderden. Mijn carrière, mercedes en positie hadden geen enkele waarde in het licht van de eeuwigheid. Het was stof, en door Gods roep loste het op in het diepste van mijn wezen. Alles in mij was gereed om te zeggen: “Hier ben ik Heer, alles geef ik U”.

In geloof uitgestapt 

Ik heb toen al mijn schepen achter mij verbrand en ben in geloof gestapt in een gemeentesituatie die niet zo aantrekkelijk was. Er was net een scheuring geweest en heel veel pijn vulde de harten van velen. De financiële situatie was alles behalve rooskleurig. Naast de lening op het gebouw stonden we diep in het rood, Maar de Here had gesproken.. Hij daagde mij uit om mijn voeten op het water te zetten.  Het moment van mijn roeping staat nog altijd gegrift in mijn geest. Het is een vuur dat mij heeft opgewekt om altijd te gaan voor de redding van zielen.               

Ruim 20 jaar heb ik fulltime mogen dienen binnen Nehemia Ministries en Gods goede hand tastbaar zien werken. In 2015 heb ik met heel veel verdriet het prachtige werk na 35 jaar achter moeten laten en ben ik in een diep dal van rouw, teleurstelling en gebrokenheid terecht gekomen. Gelukkig waren er goede mensen om mij heen in dat meest zware seizoen van mijn leven en heb ik God als Vader nog dieper leren kennen als de God die herstelt, opricht en alle dingen nieuw maakt.                    

Hoopvolle toekomst 

Op een dag sprak God de woorden: ”Ik ben jou Hoopvolle toekomst” en diep van binnen besefte ik dat Hijzelf mijn  Hoopvolle toekomst zou zijn. Door Zijn genade, ben ik net als Petrus opgestaan en ervaar ik dat de gaven Gods onberouwelijk zijn en de roeping nog steeds hetzelfde is. Alleen gaan dingen dieper, door de totale gebrokenheid en alles wat ik verloren heb in mijn leven. Mijn hart is zachter dan ooit met een tedere bewogenheid voor mensen. Er stroomt een constante liefdevolle rivier in mijn innerlijk die opzoek is naar een weg naar buiten. De ontmoeting met Gods vaderhart en Zijn “chirurgische ingreep” in mijn verwonde en gebroken hart hebben mijn leven verrijkt.

Mijn manier van kijken naar de wereld is veranderd. Ik zie de betrekkelijkheid van alle dingen in het licht van de eeuwigheid en de enorme kans die er ligt voor de gelovigen om Gods liefde handen en voeten te geven. In februari 2017 heb ik samen met twee broeders de ANBI stichting “Bread for the hungry Minisiries” op mogen richten. Vanuit deze stichting wordt o.a. een prachtig zendingswerk verricht in Kenia waar een invloedrijke bijbelschool jaarlijks vele studenten klaarstoomt voor de grote oogst. 

De  enorme liefde die ik sinds mijn bekering koester voor Gods Woord en de jaren lange ervaring in prediking en onderwijs hebben mij in het voorjaar van 2019 doen besluiten Daily bread ministries op te zetten. Er blijkt zoveel oprechte honger en dorst te zijn naar diepgaand onderwijs en deze site biedt daar verschillende mogelijkheden voor. Ook de nieuwe generatie die opgroeit wil ik graag deelgenoot maken van mijn “opgegraven schatten” in de ruim 40 jaar dat ik de Here ken. Met Gods hulp ben ik uit “de rotskloof” gekomen. Net als die arend die op een dag al zijn veren verliest en zijn snavel af breekt, zo mag ik na een periode van verdieping en herstel onder de wind van God opstijgen naar nieuwe hoogten. Samen met mijn lieve vrouw Nancy is onze lijftekst dan ook: “Gij verjongt mijn jeugd als die van een arend”. 

Tijdens Pinksteren in 2020 zijn we een nieuwe kerk begonnen in Dordrecht. Voor meer informatie: www.houseoflightministries.nl 

Bert de Haan