“Ja wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.” (Hosea 6:3)

Verlangen naar God

Het verlangen Hem te kennen en naar Hem te jagen is onmisbaar in het leven van een kind van God. Hoe meer we naar Jezus kijken en van Hem leren, hoe dichter Hij komt. Paulus besloot alles achter zich te laten, ja zelfs vuilnis te achten met het ene doel Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en gemeenschap aan Zijn lijden te krijgen. Het ging hier om zijn kennis, zijn ijver, zijn prestaties en zijn en geestelijkheid (Fil.3). Hij besloot dat niets voor hem in weg zou mogen staan.

Paulus

Paulus is ook eerlijk en ziet in dat hij nog niet zover is, hij jaagt ernaar! Omdat hij door Christus is gegrepen. In die jacht heeft hij een besluit genomen en dit is voor ons allen heel belangrijk: “een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus” verder zegt hij: “Laten wij dan allen, die volmaakt zijn aldus gezind zijn” Met andere woorden laten we er zo samen in staan!

 “Jesus minded” worden

We moeten leren opnieuw Zijn aangezicht te zoeken. Onze focus dient “Jesus centered”  te zijn. We moeten meer ”Jesus minded” worden. Als dat gebeurt: vervagen problemen, geneest pijn, smelt boosheid, verdwijnen teleurstellingen, neemt de passie toe, buigt men zich neer, begint de liefde te stromen, vervult Zijn volheid jou hart, neemt de honger en dorst toe, is overgave geen vraag meer en wordt Jezus het centrum van alles wat je doet.

Jesaja

Jesaja zegt het zo: “Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. Het gedierte des velds zal Mij eren, jakhalzen en struisen, want Ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis om mijn uitverkoren volk te drenken. Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen”(Jes.43:18-21).

Hosea 6:3

Het jagen naar Hem te kennen blijft niet onbeantwoord. De bijbel zegt: “Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit”.

God komt als de regen. Wat houdt dat in? Regen betekent:

  • Leven
  • Vruchtbaarheid
  • Verfrissing
  • Doet uitspruiten
  • Geeft te drinken
  • Verzadigd de grond
  • Reinigt
  • Herstelt het verlepte
  • Brengt sap in de vrucht
  • Ontstoft

 

In de bijbel is veel over regen te zeggen:

Hij zij als de regen die neerdaalt op het grasland, als regenbuien die de aarde besproeien” (Ps.72:6)

“ Is het nu niet de tijd van de tarweoogst? Ik zal tot de Here roepen, dat Hij donderslagen en regen geve(1Sam.12:16,17)

Elia vervult Gods wens

Elia bad toen de hemel staalblauw was en de wereld in poeder en stof verkeerde vanwege de vloek van de zonde (1Kon.18:41). Hij echter had, omdat hij een God zoeker was, het geruis van de stortregens gehoord en was voor God een wezenlijk deel van de vervulling hiervan. In 1 Koningen 18:42-46 lezen we hoe Achad als koning van Israël wegzinkt in zijn vleselijke begeerte door te gaan eten en drinken, terwijl de vloek zijn land teistert. Dat is precies wat de wereld doet en wat wij als gelovigen hen niet eens kwalijk kunnen nemen. Maar Elia geeft een ander voorbeeld, hij neemt een biddende barenshouding aan en breekt de hemel open. Dat is de bediening van de kerk die weet waar zij voor is en wacht op het antwoord van de hemel, omdat zij de Here zoekt en kent.

Er is een lied dat zegt: “He comes like the rain”. En zo voel ik het vandaag voor dit seizoen. God wil komen als de regen en doen wat Hij beloofd heeft; de late regen zenden.

God wil zegenen met regen

“Ik zal die, ja al wat rondom mijn heuvel (Golgotha) ligt tot een zegen stellen; Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn, het geboomte des velds zal zijn vrucht geven en het land zijn opbrengst”(Ezech.34:26,27a)

“Hem, die de hemel met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die op de bergen gras doet uitspruiten(Ps. 147:8)

Laten we niet moe worden God te zoeken en met honger en dorst Hem te naderen in lofprijs en aanbidding. Dan zal Hij komen en het huis met meer van Zijn glorie vullen!!!!!

 

Bert de Haan